Licencja na oprogramowanie

Umowa licencyjna użytkownika instalowanego programu „Asystent” z dnia 14 sierpnia 2009

Definicje:

 • Program „Asystent” – w skrócie Program - program zainstalowany wraz ze wszystkimi dodatkami.
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Programu, jedna ze stron niniejszej Umowy.
 • Użytkowanie komercyjne - wykorzystanie Programu dla celów zarobkowych.


 1. Zawarcie umowy

  Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie Programu. Instalując Program jednocześnie akceptujesz treść licencji. Legalny program powinien posiadać dokument zakupu.

 2. Strony umowy

  Umowa zawierana jest między stronami: „NAOMISOFT" Dominik Samojluk, Armii Krajowej 10, 12-100 Szczytno, NIP 745-158-30-07, zwanym dalej Licencjodawcą oraz Użytkownikiem zwanym dalej Licencjobiorcą.

 3. Rozwiązanie umowy

  W momencie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień wygasają wszystkie uprawnienia Licencjonobiorcy wynikające z niniejszej umowy.

 4. Prawa autorskie

  Wszystkie prawa autorskie do wszystkich składników Programu przysługują dla „NAOMISOFT" Dominik Samojluk, Armii Krajowej 10, 12-100 Szczytno, NIP 745-158-30-07. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 5. Rodzaje licencji

  Użytkowanie programu może odbywać się na podstawie następujących rodzajów Licencji:

  • Licencja TRIAL – użytkowanie niekomercyjne przez 60 dni
  • Licencja STANDARD - użytkowanie komercyjne, licencjonowanie stanowisk.
  • Licencja PROFESJONALNA - użytkowanie komercyjne, licencjonowanie stanowisk.
  • Licencja BIZNES – użytkowanie komercyjne, licencjonowanie aktywnych stanowisk.

 6. Uprawnienia Licencjobiorcy

  Program może być rozpowszechniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez „NAOMISOFT" Dominik Samojluk za pomocą dowolnych mediów wyłącznie w postaci niezarejestrowanej (TRIAL).

 7. Czynności zabronione

  Licencjobiorcy zabrania się; odsprzedaży zarejestrowanego programu, użyczania, najmu, powielania oraz innej formy udostępniania i rozpowszechniania zarejestrowanego programu; Deasemblacji, dekompilacji lub jakiekolwiek innego zwielokrotniania lub odtwarzania kodu Programu; Rozpowszechniania i udostępniania plików składowych Programu, jak też jego opracowywania i rozszerzania oraz udostępniania zakupionych kodów rejestracyjnych do programu.

 8. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę

  Przed zakupem programu, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wersją demonstracyjną (TRIAL). W zakresie wad fizycznych programu, licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji programu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania programu. Odpowiedzialność Licencjodawcy dotyczy wyłącznie funkcjonalnej zgodności oprogramowania z instrukcją obsługi.

  W zakresie tym legalnemu użytkownikowi programu przysługuje ograniczona gwarancja obowiązująca przez okres 60 dni licząc od dnia zakupu programu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wadliwego bądź niepoprawnego działania dodatków instalowanych łącznie z Programem.

  Ponadto Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za szkody oraz utracone zyski poniesione przez Licencjobiorcę w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Programu.

 9. Weryfikacja autentyczności oprogramowania.

  W celu ochrony legalnych użytkowników Programu, licencjobiorca wyraża zgodę na sprawdzenie przez Licencjodawcę za pośrednictwem sieci Internet autentyczności i legalności zainstalowanego Programu.

 10. Polityka prywatności

  Licencjobiorca instalując Program wyraża zgodnę do przesyłanie do bazy Licencjodawcy za pośrednictwem sieci Internet takich danych jak: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, adres e-mail, wprowadzony numer seryjny, numer seryjny dysku twardego. Dane pobierane są z formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Licencjobiorcę. Przesłane informacje wykorzystane są na potrzeby weryfikacji autentyczności i legalności oprogramowania oraz dla celów statystycznych. Licencjodawca oświadcza, że dane te nie będą nikomu udostępniane.

 11. Miejsca rozstrzygania ewentualnych sporów

  O ile będzie to możliwe wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku przedsiębiorstw, jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W sytuacjach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone.